Bơm Nước LTS 100-105

LTS 100- 105
Lưu lượng – Q = 100 m3/h
Cột áp – H = 105 m.c.n