Bơm Hút Cát Hợp Kim Crom Chống Mài Mòn

BƠM HÚT CÁT HỢP KIM CROM CHỐNG MÀI MÒN
Tên sản phẩm – LST 365- 25F
Lưu lượng x cột áp – Q= 365m3/h,
H = 25m.c.n